Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

 

 1. Indledning

 

SFO’er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer på børne- og ungdomsområdet.

 

Hvidovre Kommunes børne- og ungesyn.

”Børn og unge i Hvidovre skal have en sund og tryg opvækst, hvor nøgleordene er trivsel og livsglæde, da det er forudsætningen for udvikling, læring og en tillidsfuld tilgang til omverdenen. I har som forældre ansvaret for jeres børns trivsel, opdragelse og udvikling. Hvidovre Kommune understøtter dette ved at give jeres børn og unge gode, solide og kvalitetsorienterede institutions- og skoletilbud.

 

Derfor kan I som forældre forvente, at arbejdet med jeres børn og unge tager afsæt i følgende:

 

 • Børn og unge ses først og fremmest som en del af et familiefællesskab.

 

 • Hvidovre Kommunes medarbejdere har fokus på dét, der virker, og tillid til, at alle børn har uanede potentialer og udviklingsmuligheder - uanset forudsætninger. Medarbejderne vil stille krav og forventninger til jeres børn med afsæt i barnets forudsætninger.

 

 • Medarbejdere i institutioner og skoler har sammen med jer som forældre et fælles ansvar for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for jeres børn og unge.

 

 • Hvis jeres barn eller ung har et behov, som ikke kan løses i familien eller netværket, vil Hvidovre Kommunes børne- og ungemedarbejdere forsøge at finde løsninger i dialog og samspil med barnet eller den unge og familien.

 

 • Børn og unge skal høres og have medindflydelse på egne forhold i respekt for børn og familiers forskellige baggrunde og udgangspunkter.

 

Børn og unge udvikler sig gennem positive sociale relationer. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Derfor lægger Hvidovre Kommune vægt på, at et godt børne- og ungeliv i Hvidovre er kendetegnet ved et hverdagsliv, hvor der er sammenhæng mellem familie, skole, SFO, klub, fritidsaktiviteter og lokalområdet.”

 Børne- og Ungepolitik 2012-16.

 

 1. Struktur og målgruppe

 

SFO og klub i Hvidovre omfatter børn fra 0. klasse til udgangen af den måned, hvor barnet fylder 18 år.

SFO1 dækker fra 0. til 3. klasse, mens SFO2, SFO3 samt klub dækker fra 4. klasse til udgangen af den måned, den unge fylder 18 år.

 

I den samlede SFO Frydenhøj og klub er der indmeldt ca. 450 børn og unge fordelt på 3 matrikler og der er ca. p.t. 38 ansatte henholdsvis i afdeling Tusindfryd, afdeling Enghøj og den samlede klub. Åbningstiderne er i tidsrummet 6.30- 8.00 og igen fra kl 14. 00 til kl 17.- 17.30- 22.00. Vær opmærksom på at der fra mandag den 10-8-2015 kun er morgenåbning i afdeling Tusindfryd.

De ansatte er professionelle pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, som foruden arbejdet i SFO en og i klubben også arbejder i skolen fordelt på alle klassetrin (fra 0. til 9.) SFO Frydenhøj har også ansat studerende, samt en kontorassistent og en gårdmand på et mindre ugentligt timetal.

 

Det er skolelederen, der har det overordnede driftmæssige, administrative og pædagogiske ansvar for SFO/klub Frydenhøj som er en del af den samlede skole.

 

SFO lederen som også er en del af den samlede skoleledelse har både det pædagogiske og det personalemæssige ansvar, samt ansvar for den samlede drift af SFO afdelingerne og klubben med reference til skolelederen og skolebestyrelsen.

 

I SFO 1 afdelingerne er der ansat i alt 3 afdelingskoordinatorer to i afdeling Tusindfryd og 1 i afdeling Enghøj. For den samlede klubafdeling er der ansat 1 afdelingskoordinator. Det er pt. kun den ene af afdelingskoordinatorerne, der har timer i skolen.

Afdelingskoordinatorerne har ansvaret for, i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale, at tilrettelægge det daglige pædagogiske arbejde for børnene/de unge, den daglige  kontakt til forældrene  samt personalets arbejdstidstilrettelæggelse i SFO en og klubben med reference til SFO lederen.

 

Børn kan optages i SFO1 fra 1. maj det år, hvor barnet skal starte i 0. klasse. Som udgangspunkt optages der kun børn i den enkelte SFO1, der er optaget på den pågældende skole. Undtaget herfra er elever på privatskoler eller elever med skolegang i en anden kommune.

Børn kan optages i SFO2 eller fritidsklub 1. maj det år, de går i 3. klasse. I Danalund Ungdomshus dog 1. marts.

 

Der henvises endvidere til reglerne for optagelse i SFO og klub på kommunens hjemmeside.

Børn kan optages i SFO2, SFO3 og klub på tværs af skoledistrikter. Det fremgår af vedhæftede oversigt, hvilke institutioner der er SFO eller klub.

SFO2, SFO3 og klubber er i Hvidovre sidestillede, hvad angår økonomi, normering og pædagogisk indhold og kvalitet. I nedenstående skelnes der derfor ikke mellem de to organisationsformer i forhold til mål og indhold.

 

SFO Frydenhøj har til opgave i samarbejde med både forældreråd, skolebestyrelse, forældre og medarbejdere, at skabe et omsorgsfuldt og udviklende miljø, der støtter det enkelte barns alsidige udvikling gennem det daglige samvær med andre børn og voksne og gennem et tilbud af mange forskellige slags aktiviteter.

Deres udvikling af selvværd, selvstændighed og ansvarsfølelse er centrale faktorer og kan derfor kun udvikles i et åbent, respektfuld, lærende, inkluderende og kreativt miljø.

 

 1. Overordnede rammer for de pædagogiske aktiviteter og samarbejdet med forældrene.

Børn og unge i SFO og klub skal møde et fysisk, psykisk og æstetisk miljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i SFO og klub skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der fremmer børn og unges udvikling.

Det betyder, at SFO og klub:

 • udvikler arbejdsmetoder til og skaber rammer for oplevelse, læring, fordybelse og virkelyst, så børn og unge udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og evner samt baggrund for at tage stilling og handle
 • skal være særligt opmærksom på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats
 • fremmer børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer samt deres kendskab til sundhed og til naturen
 • giver børn og unge mulighed for medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter samt forståelse for demokrati
 • bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund
 • fremmer kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud
 • samarbejder med skolen om mål for det enkelte barn eller den enkelte unge
 • i samarbejde med skolen og forældre medvirker til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og SFO og klubbens fritidsdel
 • giver børn og unge mulighed for forberedelse til skolens undervisning
 • understøtter børnenes egne initiativer og interesser, for at barnet bevarer lysten til at lære og være aktivt.

 

Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:
 

 • Børnene /de unge udvikler en række sociale og personlige kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere sammen med både børn og voksne
 • Vi skaber et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • Det pædagogiske arbejde skal respektere og understøtte børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
 • Vi drager omsorg for det enkelte barn/unge, så det får en tryg hverdag uden mobning
 • Vi sikre at børnene/de unge får kulturelle oplevelser og møder forskellige kulturelle udtryk
 • Det er pædagogernes opgave at sikre at børnene/de unge gennem mødet med kulturen får kendskab til sproglige, kropslige og kunstneriske udtryksmidler, der giver flere muligheder for at udtrykke tanker, følelser, behov, erfaringer og viden
 • Vi arbejder med It og medie for derved at give børnene/de unge en tilegnelse og dannelse i forhold til brugen af diverse medier med udgangspunkt i Hvidovre Kommunes” It- medie dannelse
 • Vi planlægger projekter/emneuger så børnene/de unge får mulighed for at blive inspireret af f.eks. forskellige kunstnere
 • Vi skaber inkluderende og rummelige rammer, der fremmer børnenes udvikling
 • Pædagogerne skal lære børnene/de unge at medbestemmelse og medansvar hænger sammen, og dialog og samtale, hvor man både lytter og selv bidrager, er et af grundprincipperne i et demokrati. Børnene/de unge skal tage del i demokratiske processer
 • Vi afholder børne/ungemøder, for derved at inddrage dem i planlægningen af aktiviteterne, så de lærer at tage medansvar for sig selv og fællesskabet
 • Vi skaber et fundament for udvikling af en række personlige kompetencer og bliver samtidig en vigtig del til barnets/den unges samlede dannelse
 • At vi udvikler børnenes/de unges respekt for egne og andres grænser
 • At vi udvikler børnenes/de unges selvværd og empati
 • At vi skaber et miljø, hvor børnene/de unge under rolige, stabile, udfordrende, legende og i lærende rammer kan gennemløbe de faser, som er væsentlige for det enkelte barn/unges personlige udvikling.
 • At vi skaber miljøer og tilbyder aktiviteter, der tilgodeser børnenes/de unges fysiske udfoldelse
 • Pædagogerne igangsætter aktiviteter, hvor børnene/de unge lærer at forstå og sætte pris på sammenhængen mellem fysisk udfoldelse og sundhed/velvære.
 • At vi inddrager børnene/de unge i planlægningen af aktiviteterne
 • At vi styrker vores samarbejde med f.eks. Hvidovre basketball klub, samt andre idrætsforeninger samt deltager aktivt sammen med børnene/de unge i de kulturelle aktiviteter, der er i nærmiljøet.
 • Klubben skal fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og forskellige kulturelle tilbud.

Det gøres f. eks ved at vi inviterer idrætsforeninger ind og hvor de kan bruge vores sal så børnene/de unge får øje for foreningerne og deres udvidede muligheder.

 • Vi samarbejder med skolen og forældrene om mål for det enkelte barn/unge
 • Vi er en med i læringen og i undervisningen på skolen, hvilket gør at der skabes sammenhæng mellem skolens undervisningsdel og klubbens fritidsdel.
 • Vi deltager i skole-hjemsamtaler efter behov i de enkelte klasser

 

 

I SFO Frydenhøj klub forsøger vi igennem vores praktiske hverdag at skabe at mangfoldigt fritidstilbud med mulighed for at udfolde sig på kreativt værksted, hvor man kan arbejde med perler/smykker, modeller, maling osv. Vi skaber mulighed for fysiske aktiviteter igennem at benytte husets hal/sal hvor vi spiller fodbold/håndbold/stikbold/badminton/basket med mere. Vi tilbyder at børnene kan lege udenfor for at opbygge et særligt ude liv. Vi har et stillerum/læringsrum hvor der er mulighed for at fordybe sig i tegning, bøger, film om eksempelvis dyr, biler mode eller i llektier.

Vi kan ligeledes tilbyde børnene/de unge musiske aktiviteter, hvor der er mulighed for at synge og lærer at spille på forskellige instrumenter. Man kan danse, optræde på scenen eller bruge biografen

I vores cafe bliver der dagligt serveret frugt og rugbrød, derudover er det et rum hvor der er mulighed for at spille spil eller tage en pause.

Vi er opmærksomme på at skabe rum for børnenes/de unges egne selvvalgte lege og samvær hvor man får mulighed for at prøve egne og andres grænser af. Dette sker med vejledning og sparring efter behov fra nærværende og engagerede voksne der hjælper med at håndterer konflikter, skabe rammer for- og bibeholde venskaber.

Det personale som er tilknyttet en specifik klasse i skolen, tilstræber vi også skal være en primær voksen for det enkelte barn/den unge i klubben, dette er med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem skole og SFO.

 

 1. Værdier og tænkning/børn og unge med særlige behov

SFO og klubber i Hvidovre arbejder ud fra en inkluderende tænkning og med respekt for det enkelte barn/ung og i tæt samarbejde med skole og familie.

SFO og klubber i Hvidovre arbejder målrettet med børn og unge med særlige behov og forudsætninger. Arbejdet med børn med særlige behov tager udgangspunkt i SFO/klubbens ”værdigrundlag for inklusion” og er i et tæt forpligtende samarbejde med skolen.

 

Dette betyder, at SFO Frydenhøj klub:

 • er inkluderende i tænkning og i praksis
 • er med til at danne et fundament for børn og unges fremtid
 • giver udfordringer til alle
 • sikrer optimal personlig og social udvikling
 • sikrer kendskab til omverdenen og til dens muligheder
 • løbende udvikler sin egen praksis
 • løbende udvikler sit forældresamarbejde
 • har tydelige værdier og normer og omsætter dem i praksis.

 

Der arbejdes derfor bevidst med:

 • barnets/den unges sociale og personlige udvikling.
 • Det at etablere og bevare sociale kontakter - at få nye venner
 • helhed og kontinuitet i børns liv
 • trivsel og tryghed for alle børn og unge
 • demokrati og medansvar
 • kriminalpræventivt arbejde/den forebyggende indsats.

 

At der i SFO og klub arbejdes målrettet med børn og unge med særlige behov og forudsætninger, og at der:

 • skabes respekt og anerkendelse af den enkeltes ret til at deltage i sociale fællesskaber ud fra egne forudsætninger
 • er åbenhed i børne/ungegruppen om, at alle er forskellige, og at alle derfor skal være tolerante over for hinanden
 • arbejdes med differentierede fællesskaber, der sammensættes, så alle børn og unge kan få størst muligt udbytte af ophold i SFO og klub og kan opbygge et socialt tilhørsforhold
 • er en særlig forpligtelse til at iværksætte tiltag og yde omsorg for børn i vanskeligheder.  Dette gøres bl.a. gennem de tværfaglige netværk og gennem samarbejde med forældre, skole, psykologer og forvaltning.

 

Inklusion af børn og unge med særlige behov

SFO og klubber i Hvidovre arbejder målrettet med børn og unge med særlige behov og forudsætninger.

 Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 • Vi skaber respekt og anerkendelse af den enkeltes ret til at deltage i sociale fællesskaber ud fra egne forudsætninger
 • Der er åbenhed i børn/ungegruppen om, at alle er forskellige, og at alle derfor skal være tolerante over for hinanden
 • Klubben arbejder med differentierede fællesskaber, der sammensættes, så alle børn og unge kan få størst muligt udbytte af ophold i klubben og kan opbygge et socialt tilhørsforhold
 • Klubben har en særlig forpligtigelse til at iværksætte særlige tiltag og yde omsorg for børn/unge i vanskeligheder. Dette gøres bl.a. gennem de tværfaglige netværk og gennem samarbejde med forældre, skole, psykologer og forvaltning.

 

Dette betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 • Der er fokus på børnenes/de unges relationer til hinanden, så de udvikler de sociale kompetencer ved samværet med hinanden.
 • Vi hjælper de børn og unge, der har svært ved at indgå i sociale fællesskaber, så de får oplevelsen af, at de er med i respektfyldte og anerkendte fællesskaber ud fra egne forudsætninger. Dette gør vi ved at tilrettelægge og tilbyde aktiviteter i differentierede  fællesskaber
 • Vi hjælper også børnene/de unge med at blive der hvor det giver god mening i fællesskaber, som af og til  kan være konfliktfyldte, så de lærer at være en del af at løse en konflikt, i stedet for nødvendigvis at trække sig når det bliver svært.
 • Vi skaber åbenhed om alle børnenes/de unges forskelligheder, så de lærer at være tolerante overfor børn/unge, der har andre behov end deres egne, hvilket vi gør ved at tale om fordele der kan være ved - at vi er mange forskellige mennesker sammen og hvordan vi måske kan hjælpe hinanden
 • Personalet sammensætter bevidst nogle bestemte børn og unge i aktiviteterne, for at øge bevidstheden hos den enkelte - om andres særlige behov, dette også fordi at børn og unge med særlig behov kan spejle sig i andre
 • Personalet skærmer også det enkelte barn/den unge hvis det er nødvendigt i forhold til dennes særlige behov
 • Vi kontakter forældrene, hvis der er brug for at have dialog om noget i forhold til barnets/ den unges udvikling, eller forståelse af omverdenen. Ligesom der vil blive taget kontakt til forældrene, hvis barnet/den unges udviser en bevidst særlig voldsom eller anden form for grænseoverskridende adfærd.

 

 1. Læring

SFO og klub arbejder bevidst med børn og unges læring; læring forstået i et bredt perspektiv, der omfatter såvel social som faglig læring.

SFO og klub understøtter gennem deres pædagogiske tilgang til børn og unge og deres udbud af aktiviteter, den udvikling og læring, der finder sted i undervisningen. SFO og Klub er derfor vigtige elementer i børn og unges læring og udvikling.

Børnene møder i SFO og klub trygge og læringsrige miljøer, som fremmer deres alsidige udvikling og dannelse, og som giver dem kundskaber og færdigheder, som forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere.

 

Det betyder for SFO Frydcenhøj klub at:

 

 • At børnene/de unge er med skaber af den læring, som pædagogerne støtter, guider og udfordrer, uanset om der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer i dagligdagen.
 • Læring og udvikling sker således gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at pædagogerne skaber situationer, der giver børnene/de unge mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering
 • Vi indretter læringsmiljøer, der skaber gode muligheder for både leg og læring
 • Vi arbejder i sociale fællesskaber hvor man også skal hjælpe hinanden
 • Vi tilbyder børnene/de unge en række aktiviteter med udgangspunkt i det bredeste mulige læringsbegreb til gavn for alle børn/unge, og som understøtter deres lyst til læring og udvikling
 • Vi sikrer, at børnene/de unge stifter bekendtskab med både musiske, fysiske og kropslige udtryksformer
 •  Børnene/de unge lærer og udvikler sig gennem deltagelse i leg og aktiviteter
 •  Børnene/de unge motiveres og hjælpes til at danne relationer og til at lære at forstå andres handlinger

 

 1. Lektiehjælp og faglig fordybelse

Med folkeskolereformen er der lagt op til en tættere sammenhæng mellem undervisning og fritid i SFO og klub. SFO og klub understøtter den enkelte elevs læring gennem de aktiviteter, der tilbydes. SFO og klub indgår derfor som en naturlig del af barnet/den unges læringsmiljø. 

Pædagogerne fra SFO og klub indgår ligeledes i skolens undervisning, bl.a. gennem deltagelse i lektiehjælp og faglig fordybelse sammen med lærerne og understøttende undervisning i skolen.

Det betyder, at der i 0. – 4. klasse er pædagoger med fra SFO og i 5. – 9. klasse fra SFO eller klub.

Herudover tilbyder SFO og klub, at barnet eller den unge har mulighed for, på eget initiativ, at læse lektier.

Det betyder for SFO Frydenhøj Klub at:

Barnet/den unge bliver hjulpet med lektier ved forespørgsel på eget initiativ og under forudsætning af opgavernes omfang.

Pædagogerne har i samarbejde med lærere fokus på nødvendigheden i at arbejde med særlig indsatser for at understøtte arbejdet med barnets såvel faglige som sociale læring og udvikling.

 

 1. Krop, sundhed og bevægelse

I SFO og  klub arbejdes der bevidst med børn og unges trivsel, herunder fysisk velvære. Det betyder, at SFO og klub tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der styrker børn og unges lyst til bevægelse og en sund livsstil.

Den enkelte SFO og klub er forpligtede til at overholde kommunens sundheds- og kostpolitik. Det betyder bl.a., at servering eller salg af fødevarer i institutionen skal overholde de gældende politikker herfor i kommunen.

 

Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 

 • Vi skaber sunde og trivselsfremmende rammer og miljøer, der tilgodeser børnenes/de unges udvikling og dermed er med til at styrke den motoriske udvikling
 • Vi etablerer miljøer der muliggør ro og fordybelse
 • Vi inddrager børnene/de unge i planlægningen af aktiviteterne
 • At børnene/de unge møder nærværende pædagoger, der drager omsorg for det enkelte barn/den unge, så det får en tryg hverdag
 • Pædagogerne igangsætter aktiviteter, hvor børnene/de unge forstår sammenhængen mellem fysisk udfoldelse og sundhed/velvære
 • Vi overholder den vedtagne Sundheds- og kostpolitik i Hvidovre Kommune
 • Vi formidler viden om det at spise sundt og tillægge sig sunde madvaner. Dette gøres blandt andet ved at planlægge emnearbejde/projekter om sund kost eventuelt i samarbejde med forældre og skolen
 • Vi vil gøre børnene/de unge mere bevidste om hvad deres krop har brug for.
 • Vi tilbyder hver dag frugt og eventuelt rugbrød. Børnene/de unge er en del af aktiviteten til at forberede frugten og grønt, så det ser indbydende ud og derved får lyst til at spise det. Der serveres altid vand til.
 • I klubben serverer vi hver dag frugt og nogle dage et mindre måltid. Der tilbydes altid koldt vand.  Der kan købes juice i begrænsesde mængder
 • I klubben har vi til hensigt at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med særlig fokus på bevægelse. Vi har et rum, hvor vi hver dag giver mulighed for at danse, spille musik lege spille boldspil af forskellige karakter.
 • Vi har en legeplads og boldbaner med gode muligheder for bevægelsesaktiviteter(cykler, rulleskøjter, klatrestativer), og et stort grønt område hvor vi i sommerhalvåret dagligt tilbyder fysiske aktiviteter såsom fodbold, rundbold, fangelege, funball, skovstratego osv. 

 

 1. Aktiviteter i SFO og klub

SFO og klub tilbyder en række aktiviteter med henblik på at sikre børn og unges alsidige udvikling. Disse aktiviteter består af såvel voksenstyrede obligatoriske aktiviteter, voksenstyrede frivillige aktiviteter samt aktiviteter, der er selvvalgte og selvstyrede af børn og unge. 

Det er vigtigt, at der af hensyn til barnet / den unges udvikling gives mulighed for alle tre typer aktiviteter, og at der er en rimelig balance mellem de tre typer.

For at fremme den sociale læring i SFO/klub arbejder pædagogerne/personalet med børnenes indbyrdes relationer for at styrke deres evne til at indgå i og bidrage til fællesskabet. Som rollemodeller for børnene/de unge arbejder personalet via aktiviteterne på at fremme børnenes kreativitet og fantasi.

IT- og medieaktiviteter indgår som en naturlig del af aktiviteterne i SFO og klub, herunder arbejdet med digital dannelse.

Valgfriheden og selvorganiseringen er med til at styrke barnet og den unges medindflydelse på egen hverdag og er med til at opdrage dem til en demokratisk tænkning.

 

Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 

 • Vi i det daglige er opmærksom på at skabe tilbud, der giver mulighed for at være sammen med voksne, men også udforske verden på egen hånd og sammen med sine venner. Børnene/de unge har mulighed for at lege selvstændigt (rollelege, fantasilege, konstuktionslege, osv.).
 • På SFO Frydenhøj klub er vi funktionsopdelt, dvs. at vores rum/områder kan tilbyde noget forskelligt. Børnene/de unge bevæger sig frit rundt imellem disse, og deltager efter lyst/behov. 
 • Vi har på SFO Frydenhøj klub nogle traditioner, som vi forsøger at holde fast i, såsom sommerarrangement, julearrangement ,Halloween, MGP-show, Rollespilsuge (eventyruge). Hvor vi giver børnene mulighed for at udfolde sig kreativt på forskellige niveauer. Nogle børn bliver inspireret af at kigge på, andre deltager mere aktivt.
 • Vi forsøger i det daglige at motiverer børnene/de unge til at deltage i de aktiviteter der forgår i hverdagen, men har også for øje at deres skoledag er blevet længere og der er et stort behov for at lege/vælge ”frit” og selvstændigt.
 • IT- og medieaktiviteter indgår som en naturlig del af aktiviteterne i klubben – herunder arbejdet med digital dannelse. På SFO Frydenhøj klub er vi bevidste om udviklingen inden for anvendelsen af de digitale medier, som vi forholder os nysgerrigt og refleksivt til som supplement til det pædagogiske arbejde i børnenes hverdag.

 

 1. Overgang fra dagtilbud til SFO og SFO til klub

SFO’en indgår som en del af samarbejdet med dagtilbud om overgangen fra dagtilbud til SFO / Skole, og med klubberne om overgangen efter SFO.

Samarbejdet foregår efter de politisk vedtagne regler i ”Sammenhænge i børn og unges liv - fælles ansvar”.

Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 • Forældre altid inddrages i et respektfuldt samarbejde og informeres om, hvordan der arbejdes med overgange
 • Børne- og ungemedarbejderne altid samarbejder og mødes i forbindelse med overgangen med henblik på at indgå i dialog om gensidige forventninger. Det medvirker til genkendelighed for børnene i læringsmiljøet, så de kan udvikle og bevare den viden, de har i forvejen
 • Der afholdes mindst to årlige distriktsmøder mellem børnehaver, SFO og skoler for at skabe et dialogforum. Skolelederen er tovholder eller uddelegerer funktionen til en anden i gruppen. Der vil være planlagt en møderække for samarbejdet mellem institutioner og fritidstilbud
 • For alle overgange gælder, at den afgivende institution tager initiativ til, at barnet får besøgt sin kommende institution inden start. I tilfælde hvor en børnehave afleverer børn til mere end én skole, skal børnehaven som minimum besøge den skole, hvor flest børn er indskrevet. Der indgås aftale med forældrene om, at de selv har ansvaret for at få besøgt barnets kommende skole, hvis børnehaven ikke har mulighed for at besøge denne
 • Børne- og ungemedarbejderne videregiver relevante oplysninger (jf. overgangsskema) om børnene til den modtagne institution efter gældende regler.

 

For børn, der starter i SFO 1. maj i det år, de skal starte i 0. klasse, tilrettelægges dagen, så den indeholder en struktureret del, med sigte på at give børnene mulighed for at tilegne sig sociale og adfærdsmæssige kompetencer, der er væsentlige for deres overgang til skolen, lige som der tilbydes selvstyrende og selvvalgte aktiviteter, der understøtter børnenes evne til at arbejde selvstændigt og indgå i demokratiske sammenhænge.

1. maj det år barnet går i 3. klasse, udmeldes de automatisk fra SFO og har herefter mulighed for at vælge at gå i klub/SFO–klub. SFO og klubber omkring de enkelte skoler / lokalområder udarbejder en procedure for samarbejdet omkring denne overgang. Samarbejdet skal bl.a. sikre, at børn i størst muligt omfang får plads i den klub, de ønsker, og at der skabes en tryg overgang for alle.

Det betyder for SFO Frydenhøj klub at:

 • Personalet for klubben deltager i netværksmøder, hvor der fordeles børn mellem de forskellige fritidstilbud Hvidovre kommune har. Der bliver blandt andet også aftalt, hvornår der skal uddeles breve og til  børn som søger indmeldelse i klub.
 • Der etableres kontakt til de børns forældre hvor klubbens pædagoger er bekendt med at børn eller den unge har brug for eller har ønsker om et klubtilbud
 • Klubben afholder struktureret gæstedage i samarbejde med den nærliggende SFO
 • Klubben kontakter de nærliggende skoler for at invitere 3. klasserne på besøg i klubben,  i April måned, så de får set hvilke muligheder, der er i klubben
 • Klubben har ligeledes tæt samarbejde med de klubber, der ikke har kapacitet til juniorklub og ungdomsklub

 

 

 1. Mål og indhold for den enkelte SFO og klub

På baggrund af kommunens generelle mål- og indholdsbeskrivelse udarbejder den enkelte SFO og klub en konkret mål- og indholdsbeskrivelse for egen institution.

Denne tager udgangspunkt i ovenstående og skal indeholde en beskrivelse af institutionens udmøntning i praksis.

Mål- og indholdsbeskrivelsen for den enkelte SFO og klub skal være godkendt i skolebestyrelsen / bestyrelsen senest 1. juli 2015 og forinden have været drøftet i de relevante personalegrupper.

 

 1. Revision

Mål- og indholdsbeskrivelsen tages op i efteråret 2016 med henblik på revision fra skoleåret 2017/2018. Eventuelle ændringer, der skyldes nationalt eller kommunalt vedtagne beslutninger, indarbejdes løbende.

 

 

Oversigt over SFO og klubber

SFO og SFO–klub efter folkeskoleloven:

Skoledistrikt

SFO

SFO-afdelinger

SFO-klub

Avedøre

SFO - Avedøre

Toften

Mosen

Ærtebjerg

 

Dansborg

SFO – Dansborg / Festningen

Skansen

Flanken

Borgen

 

Engstrand

SFO - Engstrand

Engstrand

 

Frydenhøj

SFO - Frydenhøj

Tusindfryd

Enghøj

4. kl. - 18 år

Gungehus

SFO – Gungehus

Atlantic

Lejerbo

Rosenhøj

 4. – 5. kl.

Holmegård

SFO – Holmegården

Holmegården

Immerkær

 

Langhøj

SFO – Langhøj / 3Høje

Langhøj

Simonshøj

Strandhøj

 

Præstemosen

SFO - Præstemosen

Præstemosen

 4. – 5. kl.

Risbjerg

SFO – Risbjerg

Alleen

Bjerget

Stien

 

Klubber efter dagtilbudsloven:

Byggeren i Hvidovregade

4. – 8. klasse

Byggelegepladsen Regnbuen

4. – 8. klasse

Bredalsparkens Fritidscenter

4. kl. – 18 år

Danalund Børne og Ungdomshus

4. kl. – 18 år

Femagervejens Fritidscenter

4. kl. – 18 år

Køgevejens Børne- og Ungdomshus

4. kl. – 18 år